SMART цели при търсене на нова работа

0  КОМЕНТАР/И

Задаването на т.нар. SMART цели при търсене на работа ще ти помогне да намериш бързо и ефективно новото си работно място.

Само чрез предварително определяне на подходящи цели и създаване и следване на ясен план за постигането им можеш да оползотвориш най-ефективно времето и ресурсите си. 

Ето как да използваш SMART цели за кариерното и професионалното си развитие, както и в процеса по търсене на новата ти работа.

More...

SMART цели: дефиниция и детайли

Концепцията SMART цели се отнася до цели, които са специфични, измерими, постижими, релевантни и с краен срок.

Акронимът "SMART" идва от първите букви именно на тези 5 прилагателни на английски език:

 • Specific - специфични
 • Measurable - измерими
 • Achievable - постижими
 • Relevant - релевантни
 • Time-based - с краен срок

Концепцията SMART цели определя и стъпките, които трябва да предприемеш за постигането им, крайните срокове и необходимите ти ресурси.

Нека разгледаме всяка нейна съставна част малко по-подробно и видим какво трябва да направиш, за да формулираш целите си така, че да са SMART.

S - Специфична цел

При формулирането на целта си, бъди възможно най-ясен и конкретен какво искаш.

Колкото по-специфична е тя, толкова по-ясни ще са стъпките, които трябва да предприемеш, за да я постигнеш.

Как да го направиш?

Намери отговор на следните въпроси

 • Какво точно искаш да постигнеш?
 • Къде и кога ще постигнеш целта си?
 • Защо искаш точно това (причини и ползи от постигането му)?
 • Какво ти е необходимо, за да го постигнеш?

SMART целите представляват ясно формулирани цели. И именно защото са конкретни, те се отличават лесно от неясните или много общи цели.

Една неясна цел звучи така: 

Пример за неясна цел

Искам да си намеря нова работа.

Ясно е какво е желанието ти – нова работа. Има обаче много въпроси без отговор, като например:

Какъв тип работа? Къде искаш да работиш? Кога искаш да започнеш работа? Притежаваш ли необходимите квалификации? и т.н.

Ето пример за същата цел, формулирана в съответствие с правилата на концепцията SMART цели:

Пример за SMART цел

Искам да започна работа като счетоводител (защото в тази сфера искам да се развивам и имам подобен опит) ...


...в Пловдив (защото живея в този град) ...


...в международна фирма (защото работя в международна компания и искам да продължа да ползвам английски език) ...


...в следващите 4 месеца.

M - Измерима цел

Измеримата цел съдържа специфични показатели за измерване на успеха: дати и/или цифри, които ти помагат да се придържаш към плана си и да мериш успеваемостта си.

Залагането на такива показатели ти дава възможност и да коригираш плана си, ако е необходимо.

Създай цели, които лесно могат да бъдат измерени и използвай дати и/или цифри винаги, когато е възможно (например: брой фирми, които ще проучваш на ден, брой кандидатури, които ще изпращаш на ден, и т.н.).

Как да го направиш?

Намери отговор на следните въпроси

 • Как ще разбереш, че си постигнал целта си?
 • Как ще измериш дали си постигнал целта си?

Пример за измерима SMART цел

Ако целта ми е да започна работа като Мениджър на екип в търговска компания в близките 3 месеца, ще заложа следните показатели за измерване и подсигуряване на успешното ѝ постигане:

 • изпращане на минимум 4 кандидатури за работа на седмица 
 • свързване с поне 3-ма професионалисти в LinkedIn седмично, работещи в избрани от мен 3 компании, и изпращане на молба за съдействие за уговаряне на интервю. 
 • желан брой интервюта за работа, на които да бъда поканена - минимум 8
 • Получени предложения за работа - минимум 4

Също така, още в самото начало ще реша, че ако в средата на 2-рия месец резултатите са незадоволителни, ще потърся професионална подкрепа, за да съм сигурна, че ще постигна целта си в желания от мен срок.

A - Постижима цел

Постижимата цел е реалистична. Тя трябва да те мотивира да я постигнеш, а не да изглежда невъзможна и много трудна за осъществяване. 

Определянето на цели, които реално можеш да постигнеш в рамките на определената от теб времева рамка, ще ти помогне да останеш мотивиран и фокусиран.

Как да го направиш?

Преди да започнеш да работиш по постигане на конкретна цел, прецени дали това е нещо, което можеш да постигнеш веднага, или има допълнителни предварителни стъпки, които трябва да предприемеш.

Примери

Непостижима цел: Искам да съм Главен счетоводител в АБВ ООД до края на месеца. Нямам необходимите квалификации и образование, но искам да получавам няколко хиляди на месец заплата веднага.

Постижима SMART цел: Към настоящия момент притежавам необходимите умения и квалификации за заемане на позицията Касиер в АБВ ООД и ще кандидатствам за тази позиция до края на седмицата.

R - Релевантна цел

За да постигнеш основната си цел, раздроби я предварително на малки стъпки - краткосрочни цели, водещи те плавно към постигането на желания краен резултат.

За да си сигурен, че ще ги постигнеш обаче, всички цели - дългосрочната и краткосрочните - трябва да са в синхрон с твоите собствени ценности. 

Ако твоите SMART цели не отговарят на тези условия, трябва да ги преработиш. Иначе се обричаш на провал още преди да си стартирал. 

Как да провериш дали формулираните от теб SMART цели съответстват на ценностната ти система?

Намери отговор на следните въпроси

 • Защо постигането на тази краткосрочна или дългосрочна цел е важно за теб?
 • Как постигането на тази краткосрочна цел ще ти помогне да постигнеш основната си цел?

Примери

Нерелевантна цел: Трябва да намеря по-добре платена работа, защото моят партньор иска да си купим жилище сега и ще трябва да започна да изплащам ипотечен кредит. 

Това иска партньора ми.

Релевантна SMART цел: 
Искам да намеря нова работа с нормални работни часове, за да мога да прекарвам повече време със семейството си вечер и през уикендите.

Това искам аз.

T - Цел с краен срок

Там където е възможно, постави крайни срокове на твоите SMART цели.

Това ще ти помогне да приоритизираш задачите си по-добре, тъй като крайният срок предотвратява често срещания проблем: вършене на други, току-що изникнали "спешни" задачи. 

Без заложен краен срок ще липсва усещането за спешност и няма да има никаква причина да предприемеш действия днес. А най-вероятно и утре...

Разбира се, ако спешно се нуждаеш от работа, тъй като няма как да се издържаш, то крайният срок е ясен - трябва да намериш работа възможно най-скоро.

Много хора обаче искат да сменят работата си или пък да стартират собствен бизнес. И повечето от тях говорят за това, но не предприемат никакви стъпки в посока постигане на желанията си. 

Примери

Цел без краен срок: Ще завърша курс по английски език. 

SMART цел с краен срок: 
Ще завърша този конкретен вечерен курс по английски език в следващите 6 месеца. Ще се запиша утре. Мога да отделя време след работа и имам необходимата сума за таксата. 

Примери за създаване на SMART цели

smart цели

Пример 1: SMART цел - Намиране на нова работа

Ще намеря нова работа като Специалист Логистика в следващите 3 месеца. Искам да се развивам кариерно и професионално в тази сфера и имам необходимото образование и опит. Ще изпращам поне по 3 кандидатури на седмица в продължение на 1 месец. Ще отида на поне 4 интервюта за работа в рамките на още 1 месец. Ще получа поне 2 предложения за работа, за да имам възможност да направя реален избор на по-доброто работно място.

Нека да направим анализ на така формулираната цел и да преценим дали тя е SMART:

 • Специфична цел: Целта да намеря работа като Специалист Логистика е ясно дефинирана.
 • Измерима цел: Успехът може да бъде измерен чрез предварително определените брой изпратени кандидатури, брой преминати интервюта и брой получени предложения за работа.
 • Постижима цел: Имам подходящото образование и опит, обикновено изисквани от работодателите, предлагащи подобни свободни позиции.
 • Релевантна цел: Планирам да работя в същата сфера, в която съм работила и до момента, и в която искам да се развивам професионално и кариерно.
 • С краен срок: Имам поставен краен срок за постигане на целта си - 3 месеца.

Пример 2: SMART цел - Получаване на повишение

Искам да бъда повишена на мениджърска позиция, но към настоящия момент не съм напълно готова - липсват ми мениджърски умения. Ще придобия нужната квалификация, завършвайки дистанционен курс. След това ще насроча среща с Управителя на фирмата и в разговор с него ще го убедя, че съм подходящ служител за заемане на мениджърска позиция. Фирмата, в която работя, се развива успешно и затова постоянно се разширява и се правят структурни промени. Ще завърша курса за 5 месеца и ще проведа разговора с Управителя в рамките на максимум месец след това.

Нека да направим анализ и на тази цел, за да преценим дали тя е SMART:

 • Специфична цел: Целта е ясно посочена – повишение на мениджърска позиция.
 • Измерима цел: Успехът може да бъде измерен чрез спазване на предварително определените крайни срокове за завършване на обучението и фиксиране на приблизителни дати за среща с Управителя.
 • Постижима цел: Завършването на няколкомесечно обучение (дистанционно, вечер след работа) е постижима цел, тъй като имам няколко часа на ден свободни. Имам и необходимата сума за курса.
 • Релевантна цел: Целта е релевантна, тъй като искам да се развивам кариерно в моята професионална област и обучението съответства на изискваните квалификации за заемане на подобна позиция.
 • С краен срок: Крайният срок на целта е в края на 6-месечен период, необходим за завършване на обучението и за уреждане на среща с Управителя. Освен това в компанията, в която работя, има периодична необходимост от нови мениджъри на екипи, тъй като се развива успешно.

Използване на SMART цели при търсене на работа

След като разгледахме подробно рамката за създаване на SMART цели, нека видим и как да я приложиш в процеса по търсене на нова работа.

Следвай тези 3 стъпки, за да структурираш правилно процеса по постигане на целта ти:

 • Започни с определяне на основната ти SMART цел.
 • След това създай план, съдържащ конкретни стъпки за постигането ѝ.
 • Накрая, определи краткосрочни SMART цели за всяка стъпка от плана ти – дневни, седмични или месечни мини-цели, които ще те придвижат напред към постигането на голямата ти цел.

Пример за използване на SMART цели при търсене на работа

Основна SMART цел:

Намиране на работа като … (позиция) в сферата на … (професионална област) до … (краен срок) в компании, опериращи в бранш … и ... в град …. Имам/ ще придобия подходящите умения и квалификации.

Тя ще се състои от няколко краткосрочни специфични SMART цели, като например:


 • Актуализиране на автобиография – Създаване на 2 различни версии на автобиографията ти за различните браншове до края на седмицата.
 • Набавяне на препоръки – Идентифициране на 1 бивш колега, ръководител, бизнес партньор или клиент за всяко от бившите ти работни места, свързване с тях и искане на препоръка за работа до края на месеца.
 • Търсене на свободни работни позиции в онлайн платформи с обяви за работа – Проверка на всички платформи с обяви за работа минимум 3 пъти седмично за поне 1 час.
 • Изпращане на благодарствени писма – Изпращане на благодарствени имейли в рамките на 24 часа след провеждане на интервю за работа до всички присъствали на него.
 • и т.н.

За финал

Залагането на SMART цели ще ти помогне да постигнеш кариерните си цели. 

Използването на тази концепция ще ти предостави и подходяща, простичка, но силно ефективна рамка, която ще ти е изключително полезна в процеса по търсене на нова, по-добра работа.

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!