31 мениджърски качества на успешния ръководител

0  КОМЕНТАР/И

Работите от няколко години на различни позиции. Имате работа в момента, но искате да я смените. От една страна усещате, че сте готови да носите повече отговорности и искате да се развивате. От друга обаче не сте сигурни дали ще се справите. Имате ли подходящите мениджърски качества?

За да ви улесним, събрахме в тази статия 31 мениджърски качества, които един добър ръководител следва да притежава. Всяко от тях включва и поведенията, по които се съди дали даденото качество е налице.

Проверете какво е необходимо, за да сте успешни мениджъри.

More...

Мениджърски качества, свързани с РЪКОВОДЕНЕ НА ДРУГИТЕ

1. Фокус върху важното

Способността да създадете и обясните работна цел, която е в синхрон с бизнес мисията на компанията.

Какво прави успешния мениджър:

 • Действа в съответствие със стратегическите цели на бизнеса.
 • Гарантира, че хората в отдела му разбират как работата им е свързана с мисията на бизнеса.
 • Гарантира, че отдела му има цели и план за изпълнението им, които помагат за изпълнението на мисията на бизнеса.

2. Мотивираща подкрепа

Способността да повишавате отдадеността на служителите към тяхната работа.

Какво прави успешния мениджър:

 • Признава, благодари и възнаграждава служителите за техния принос.
 • Демонстрира гордост от екипа си и насърчава членовете му да се чувстват добре с постиженията си.
 • Говори така, че мотивира служителите да работят повече и по-усърдно.

3. Насърчаване на екипната работа

Способността да накарате служителите да учат и работят заедно.

Какво прави успешния мениджър:

 • Осигурява възможности на служителите да работят заедно в екип.
 • Привлича активното участие на всички.
 • Насърчава сътрудничеството с други отдели.
 • Гарантира, че всички членове на екипа са третирани справедливо.
 • Признава и насърчава поведение, което допринася за работа в екип.

4. Овластяване

Сред важните мениджърски качества е и способността да се доверите на служителите при поставяне на задачи, като им делегирате значителна отговорност и власт, за да имат свободата да решават как да постигат целите си и да решават проблемите.

Какво прави успешния мениджър:

 • Дава на служителите свобода да вземат решения за собствената си работа.
 • Изразява увереност в способността им да бъдат успешни.
 • Насърчава служителите сами да решават проблеми, избягва предписването на решение.

5. Управление на промяната

Способността да демонстрирате подкрепа при организационна промяна, да инициирате промяна и да помагате на другите да управляват успешно организационна промяна.

Какво прави успешния мениджър:

 • Заема водеща роля при въвеждане на нови правила и процедури.
 • Успява да влияе върху бъдещата посока на развитие на отдела или цялостния бизнес.
 • Помага на служителите да разберат ясно какво ще трябва да правят по различен начин в резултат на промени в организацията.
 • Внедрява или поддържа различни дейности по управление на промените (напр. комуникации, обучение, изграждане на екипи, коучинг).
 • Помага на служителите да управляват тревожността, съпътстваща значителните промени.

6. Развитие на другите

Способността да делегирате отговорност и да обучавате служителите сами да развиват своите способности.

Какво прави успешния мениджър:

 • Предоставя полезна и специфична обратна връзка на служителите, описваща конкретните им поведения.
 • Споделя информация, дава съвети и предложения, за да им помогне да бъдат по-успешни, осигурява ефективен коучинг.
 • Възлага на служителите си работни задачи, които ще им помогнат да развият способностите си.
 • Редовно се среща със служителите, за да прегледа напредъка им.
 • Признава усилията и напредъка им.

7. Управление на работното представяне

Способността да поемате отговорност за постиженията на служителите, като им поставяте ясни цели и очаквания, проследявате напредъка им в постигането им, давате им обратна връзка и реагирате бързо при възникване на проблеми.

Какво прави успешния мениджър:

 • Гарантира, че служителите имат ясни цели и отговорности.
 • Подкрепя служителите в усилията им за постигане на работните им цели (напр. чрез осигуряване на ресурси или премахване на пречки).
 • Информира се за напредъка на служителите чрез формални методи (напр. отчети) и неформални методи (напр. разговори по време на обяд или в коридора).
 • Предоставя конкретна обратна връзка на служителите, както положителна, така и коригираща, възможно най-скоро след наблюдаваното поведение.
 • Справя се твърдо и бързо с работни проблеми, информира служителите какво се очаква от тях и в какъв срок.

Мениджърски качества, свързани с КОМУНИКАЦИЯ

8. Споделяне на информация

Способността да предавате цялата необходима информация на тези, които имат нужда от нея.

Какво прави успешния мениджър:

 • Гарантира, че всички участници в даден проект или задача са информирани за развитието й.
 • Споделя идеи и информация с други хора, на които биха били полезни.
 • Използва няколко канала или средства за комуникиране на важни съобщения (например имейли, вътрешни бюлетини и срещи).
 • Държи своя мениджър информиран за напредъка и проблемите, избягва изненади.
 • Осигурява редовна и последователна комуникация.

9. Устна комуникация

Способността да се изразявате ясно в разговорите си с другите.

Какво прави успешния мениджър:

 • Говори ясно и лесно може да бъде разбран.
 • Приспособява съдържанието на речта си към нивото и опита на аудиторията.
 • Говори граматически правилно и използва подходящи думи.
 • Поддържа контакт с очи, когато говори с други хора.
 • Обобщава или перифразира това, което казват другите, за да предотврати недоразумения.

10. Писмена комуникация

Способността да се изразявате ясно в писмена бизнес комуникация.

Какво прави успешния мениджър:

 • Изразява писмено идеите си по ясен, кратък и правилен начин (напр. чрез нов параграф или чрез използване на заглавия и подзаглавия).
 • Преправя писмени съобщения, така че да достигне ефективно до аудиторията си.
 • Използва графики и други помощни средства за изясняване на сложна информация.
 • Не прави грешки в изписването на думите, ползва правилно пунктуацията.
 • Използва подходящ специфичен език и бизнес стил на писане.

11. Убедителна комуникация

Способността да въздействате и убеждавате аудиторията си – устно и писмено.

Какво прави успешния мениджър:

 • Идентифицира и представя информация или данни, които ще имат силен ефект върху другите.
 • Избира език и примери, съобразени с нивото и опита на аудиторията.
 • Избира истории, аналогии или примери за илюстриране на гледната си точка.
 • Създава графики или презентации, които показват информацията ясно и с висока степен на въздействие.
 • Представя няколко различни аргумента в подкрепа на позицията си.

12. Емоционална интелигентност

Способността да забелязвате, интерпретирате и предвидите притесненията и чувствата на другите, както и да се информирате за това по подходящ начин.

Какво прави успешния мениджър:

 • Разбира интересите и важните проблеми на другите.
 • Забелязва и прецизно интерпретира това, което другите чувстват, въз основа на избора им на думи, тона на гласа им, ползваните от тях изрази и друго невербално поведение.
 • Предвижда как другите ще реагират на дадена ситуация.
 • Разбира както силните, така и слабите страни на другите.
 • Разбира неизречения смисъл в дадена ситуация.
 • Намира незаплашителни начини да подходи към другите във връзка с чувствителни за тях теми.
 • Кара другите да се чувстват комфортно, като реагира по начин, който показва интерес към това, което те говорят.

13. Въздействие върху другите

Способността да печелите подкрепата на другите за ваши идеи, предложения, проекти и решения.

Какво прави успешния мениджър:

 • Представя аргументи, насочени към най-важните проблеми на другите, и търси решения, които са взаимоизгодни.
 • Включва другите в процеса на вземане на решение, за да гарантира тяхната подкрепа.
 • Предлага компромиси, за да получи ангажираност от отсрещната страна.
 • Привлича експерти, с цел оказване на влияние върху другите.
 • Знае кога да отнесе критичните въпроси към по-горна инстанция, ако собствените му усилия за набиране на подкрепа не са успели.
 • Търси и изгражда отношения с други, които могат да му предоставят информация, данни, подкрепа и други форми на помощ.
 • Определя точно последствията от събития или решения за различни заинтересовани страни в организацията, и планира стратегията си така, че да постигне желания резултат.

14. Сътрудничество

Способността да развивате, поддържате и укрепвате партньорства с други хора в организацията или извън нея, които могат да ви предоставят информация, помощ и подкрепа.

Какво прави успешния мениджър:

 • Задава въпроси, за да идентифицира споделен интерес, опит или друга обща основа.
 • Показва интерес към това, което другите казват, признава техните гледни точки и идеи.
 • Разпознава притесненията и гледната точка на другите.
 • Отделя време да опознае колегите си и да изгради доверие.
 • Осигурява помощ, информация и подкрепа на другите, за да изгради основа за бъдеща реципрочност.

15. Ориентация към клиента

Способността да демонстрирате загриженост и да удовлетворявате нуждите на служители на фирмата или нейни клиенти.

Какво прави успешния мениджър:

 • Бързо и ефективно решава проблемите на клиентите и служителите.
 • Разговаря с клиенти и служители, за да разбере техните потребности и колко са доволни от това, което получават.
 • Показва на клиентите и служителите, че е готов да работи с тях, за да отговори на техните нужди.
 • Намира начини за измерване и проследяване на удовлетвореността на клиентите и служителите.
 • Има позитивно отношение към колегите си и клиентите.

Мениджърски качества, свързани с РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

16. Събиране на информация

Способността да идентифицирате информацията, необходима за изясняване на ситуация, да я търсите от подходящи източници и да използвате умели въпроси за извличането ѝ.

Какво прави успешния мениджър:

 • Идентифицира конкретната информация, необходима за изясняване на ситуация или за вземане на решение.
 • Получава пълна и точна информация, като проверява няколко източника.
 • Сондира умело, за да получи факти, когато другите не са склонни да предоставят пълна и подробна информация.
 • Стреми се да получи гледната точка на всички участници в дадена ситуация.
 • Търси информация или разяснения от компетентни хора.

17. Аналитично мислене

Способността да се справяте с проблеми чрез използване на логически, систематичен и последователен подход.

Какво прави успешния мениджър:

 • Прави систематично сравнение на две или повече алтернативи.
 • Забелязва несъответствия в наличната информация.
 • Идентифицира набор от функции, параметри или съображения, които да бъдат взети под внимание при анализиране на ситуацията или при вземане на решение.
 • Подхожда към сложна задача или проблем, като я разбива на съставните ѝ части, обмисля всяка част в детайли.
 • Преценява разходите, ползите, рисковете и шансовете за успех при вземането на решение.
 • Идентифицира много възможни причини за възникване на проблем.
 • Внимателно приоритизира.

18. Далновидност

Способността да предвидите последиците от ситуациите, както и да предприемате подходящи действия, с цел подготовка за евентуални непредвидени ситуации.

Какво прави успешния мениджър:

 • Предвижда последствия и евентуални проблеми и разработва предварително планове с цел избягване на непредвидени ситуации.
 • Забелязва тенденции в индустрията и пазара, и разработва планове  за улавяне на възможности или предотвратяване на проблеми.
 • Предвижда как служителите ще реагират на ситуации, информация и планове.

19. Концептуално мислене

Способността да намерите ефективни решения чрез абстрактна или теоретична перспектива.

Какво прави успешния мениджър:

 • Забелязва сходства между различни и на пръв поглед несвързани ситуации.
 • Бързо идентифицира основните проблеми в сложна ситуация.
 • Ползва аналогии или метафори, за да обясни дадена ситуация.

20. Стратегическо мислене

Едно от важните мениджърски качества е и способността да анализирате конкурентната позиция на организацията, като отчитате пазарните тенденции, съществуващите и потенциалните клиенти (вътрешни и външни), и силните и слабите ѝ страни.

Какво прави успешния мениджър:

 • Разбира силните и слабите страни на организацията в сравнение с конкурентите ѝ.
 • Разбира пазарите и пазарните тенденции, влияещи върху конкурентоспособността на организацията.
 • Познава в детайли конкурентните продукти и услуги.
 • Разработва и предлага дългосрочна стратегия за развитие на организацията въз основа на анализ на индустрията, пазара и на съществуващите и потенциалните ѝ възможности.

21. Професионална експертиза

Способността да демонстрирате задълбочени знания и умения в конкретна професионална област.

Какво прави успешния мениджър:

 • Ефективно прилага професионалните си знания за решаване на проблеми.
 • Притежава задълбочени знания и умения в професионална си област.
 • Разработва професионални решения на нови или много сложни проблеми, които не могат да бъдат решени с помощта на съществуващи методи или подходи, ползвайки ноу-хау.
 • Търсен е като експерт, който предоставя консултации или решения в неговата професионална област.
 • Има информация за най-модерните технологии и съвременни стандарти на работа в своята професионална област.

Мениджърски качества, свързани с ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

22. Инициативност

Способността да идентифицирате това, което трябва да се направи, и да го направите, преди да бъдете помолени или преди ситуацията да го изисква.

Какво прави успешния мениджър:

 • Идентифицира това, което трябва да се направи и предприема действия, преди да бъдете помолен или ситуацията да изисква това.
 • Търси гледната точка на другите, участващи в конкретната ситуация.
 • Предприема самостоятелни действия за промяна на посоката на събитията.

23. Предприемаческа ориентация

Способността да търсите и извличате печеливши бизнес възможности, желание да поемате пресметнати рискове за постигане на бизнес цели.

Какво прави успешния мениджър:

 • Забелязва и се възползва незабавно от печеливши бизнес възможности.
 • В крак е с бизнеса, индустрията и актуалната пазарна информация.
 • Демонстрира желание да поема пресметнати рискове за постигане на бизнес цели.
 • Предлага иновативни решения на потенциални клиенти, доставчици и бизнес партньори.

24. Насърчаване на иновациите

Способността да развивате или подкрепяте въвеждането на нови и подобрени методи, продукти, процедури или технологии.

Какво прави успешния мениджър:

 • Подкрепя, предлага и разработва нови продукти, услуги, методи или подходи.
 • Разработва по-добри, по-бързи или по-евтини начини на работа.
 • Работи съвместно с други, за да създаде иновативни решения.

25. Ориентация към резултатите

Способността да се съсредоточите върху желания резултат от работата на отдела, поставяйки предизвикателни цели, съсредоточавайки усилията си върху тях, и да ги изпълните или преизпълните.

Какво прави успешния мениджър:

 • Разработва предизвикателни, но постижими цели.
 • Разработва ясни цели за работни срещи и проекти.
 • Поддържа ангажираност на екипа към целите, когато е изправен пред проблеми и пречки.
 • Намира или създава начини за измерване на ефективността от работата.
 • Има силно чувство на неотложност за решаването на проблеми и свършване на работата.

26. Акуратност

Гарантиране, че собствената ви работа, работата на другите и информацията са пълни и точни. Внимателно подготвяне на срещи и презентации, за да сте сигурни, че споразуменията и ангажиментите ви са изпълнени коректно и навреме.

Какво прави успешния мениджър:

 • Осигурява и проследява качеството на работа.
 • Проверява информацията.
 • Проверява точността на собствената си работа и работата на другите.
 • Разработва и използва системи за организиране и следене на информация или напредък в работата.
 • Внимателно се подготвя за срещи и презентации.
 • Внимателно преглежда и проверява точността на информацията в работните отчети.

27. Решителност

Способността да вземате трудни решения своевременно.

Какво прави успешния мениджър:

 • Взема решения в трудни или неясни ситуации, когато времето е от критично значение.
 • Поема отговорност за група хора, когато е необходимо да се улеснят промени, да се преодолеят проблеми или да се гарантира вземането на решения.
 • Взема трудни решения (напр. закриване на отдел, намаляване на персонала, приемане или отхвърляне на сделка).

Личностни качества

28. Самоувереност

Вяра в собствените ви идеи и способността ви да сте успешни, готовност да отстоявате позицията си.

Какво прави успешния мениджър:

 • Уверен е, че ще постигне целите си.
 • Представя информация по ясен и впечатляващ начин.
 • Подхожда към предизвикателни задачи с нагласата, че може да ги изпълни успешно.

29. Управление на стреса

Способността да функционирате ефективно под напрежение и да запазваш самообладание, когато срещате враждебност или провокация.

Какво прави успешния мениджър:

 • Запазва спокойствие, когато е подложен на стрес.
 • Може ефективно да се справи с няколко проблема или задачи едновременно.
 • Контролира собствения си отговор, когато е критикуван, атакуван или провокиран.
 • Проявява чувство за хумор при трудни обстоятелства.

30. Надеждност

Способността да предизвикате позитивно отношение към вас от околните, които да ви възприемат като отговорни и надеждни.

Какво прави успешния мениджър:

 • Държи на думата си, прави това, което е казал, че ще направи.
 • Пази в тайна поверителна информация, споделена му от други.
 • Честен и открит е.
 • Носи справедлив дял от работното натоварване.
 • Поема отговорност за собствените си грешки, не обвинява другите.

31. Гъвкавост

Откритост към различни и нови начини за работа, желание за промяна на предпочитания начин за работа.

Какво прави успешния мениджър:

 • Вижда ползите в гледни точки, различни от неговата.
 • Демонстрира отвореност към нови организационни структури, процедури и технологии.
 • Превключва към друга стратегия, когато първоначално избраната от него е неуспешна.
 • Показва готовност да промени позицията си, когато се сблъска с противоречиви доказателства.

За финал

Разбира се, не е необходимо да притежавате всички изброени мениджърски качества, за да заемете мениджърска позиция. Те ще дойдат с опита, който ще натрупате, ръководейки другите.

Единственото, което трябва да притежавате, ставайки за пръв път мениджър, е желанието да учите, както и осъзнатостта какво още трябва да научите.


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!