18 ценни умения, които кандидатите за работа трябва да притежават

0  КОМЕНТАР/И

Промяната e част от живота ни и е неизбежна. Всички ценни умения, които работодателите търсят у кандидатите за работа, също се променят, заедно със средата, в която живеем.

Разбира се, вече почти всяка позиция изисква базови умения като добра компютърна грамотност и владеене на английски език.

Освен тях, обаче, съществуват и други ценни умения, които ще повишат стойността ти като кандидат за работа и ще ти дадат предимство пред останалите.

В настоящата статия публикуваме 18 от най-търсените умения в днешно време. Виж кои са и се погрижи да усвоиш тези, които все още не притежаваш.

More...

Фактори, определящи търсените ценни умения на пазара на труда

В това съвместно проучване (pdf файл на английски език) на Institute for the Future и The University of Phoenix Research Institute ясно се вижда, че ефективната комукация и работата в екип вече не заемат първите места сред най-търсените ценни умения у служителите. 

Какво е променило изискванията на работодателите?

Съществуват 6 фактора, които устойчиво променят пазара на труда, начина ни на работа и изискванията към кандидатите.

1. Увеличаването на продължителността на живота 

Увеличаването на продължителността на живота е глобална тенденция, която важи и за България.

ценни умения

Как този факт променя изискванията към кандидатите за работа?

Предвижда се все повече хора да работят и в пенсионна възраст, за да разполагат с достатъчно средства. 

За да се приспособим към тази демографска промяна, се налага да преосмислим начина си на работа. Едновременното кариерно развитие в няколко различни сфери ще е все по-често срещано, което пък ще увеличи нуждата от обучение през целия живот. 

От друга страна, на работодателите се налага да създават по-голямо разнообразие и гъвкавост на работното място, значително повече възможности за учене и доста по-добри условия на труд, за да задържат опитните служители в организациите си.

2. Навлизането на умни машини и системи в живота ни

Нови умни машини навлизат в офисите и домовете ни. Те стават неразделна част от производството, преподаването, медицината, сигурността и от почти всяка област от нашия живот.

Автоматизацията на работното място започна да измества работещите от позиции, свързани с повтарящи се, монотонни работни задачи. Пример: складовете на Amazon.

Как този факт променя изискванията към кандидатите за работа?

Тъй като машините заменят хората в някои задачи и променят други работни дейности, се налага да преосмислим съдържанието на работа си и работните процеси.

3. Огромното количество данни около нас

Масовото навлизане на технологиите в живота ни и възможността да обработваме огромни масиви от данни превръщат света в голяма програмируема система. 

Как този факт променя изискванията към кандидатите за работа?

Всеки обект, всяко наше взаимодействие, всичко, с което влизаме в контакт, се превръща в данни.

И само, ако имаме уменията да ги разшифроваме, анализираме и интерпретираме правилно, ще можем да постигнем желаните работни резултати.

4. Ползването на нови инструменти за комуникация

Новите мултимедийни технологии водят до трансформация на начина, по който комуникираме.

Тъй като технологиите за създаване на видео съдържание, цифрова анимация, променена реалност и компютърни игри стават все по-широко разпространени, оформя се нова "екосистема" около тези области.

Ние буквално започваме да развиваме нов език за комуникация и той е предимно визуален.

Как този факт променя изискванията към кандидатите за работа? 

Този нов начин на комуникация се пренася и на работното ни място и налага перфектното му усвояване, ако искаме да сме успешни на него.

5. Глобалното работно място

Разнообразието и културните различия са в центъра на днешния бизнес.

В нашия глобално свързан свят, САЩ и Европа вече нямат монопол върху създаването на нови работни места. В продължение на десетилетия повечето международни американски и европейски компании използваха други държави, включително и България, като евтин отдел за техническа поддръжка. 

През последните няколко години, обаче, международните компании започнаха да възлагат на други компании извън централите си почти всички бизнес процеси - от обслужването на клиенти до софтуерните разработки. 

Как този факт променя изискванията към кандидатите за работа? 

Появяват се нови и разнообразни позиции на локалния ни пазар на труда.

6. Появата на нови организационни структури

Новите технологии и социалните мрежи водят до коренна реорганизация на начина, по който работим. 

В здравеопазването, например, организации като PatientsLikeMe позволяват на хората да споделят своята лична здравна информация, за да позволят клинични изпитания и поява на експертни знания извън традиционните лаборатории на фармацевтичните компании.  

Как този факт променя изискванията към кандидатите за работа? 

Новото поколение организационни структури идва не от традиционните теории за управлението, а от области като дизайна на компютърни игри, неврологията и психологията на щастието

Ето например какво казва психологията на щастието за работното ни място:

Видеото е с продължителност 12 минути и е със субтитри на български език.

Имайки предвид всичко това, ето кои са тези 18 ценни умения, които са най-търсени в момента у кандидатите за работа:

18 ценни умения, които работодателите търсят у кандидатите за работа

1. Разбиране на бизнеса

Все повече компании се ориентират към плоски организационни структури. На служителите вече се налага да са наясно с всяка функция в компанията, за да си свършат работата добре. 

Затова и работодателите търсят у кандидатите за работа разбиране на основните бизнес принципи, както и бизнеса на компанията като цяло.

2. Новаторско и адаптивно мислене

Това е умението ти да мислиш извън обичайните рамки и ограничения, за да намериш търсените решения и отговори.

За тази цел, кандидатите за работа следва да мислят креативно и  да умеят да ползват различни ресурси, извън заложените в длъжностната характеристика и фирмените правила и процедури.

3. Управление на информационното натоварване

Става въпрос за прекалено многото информация, която ни залива, и в която лесно можем да се изгубим, ако не сме силно концентрирани.

Затова способността ти да филтрираш важното и да  използваш това твое умение по правилния начин е от съществено значение за успеха ти на работното място.

4. Разрешаване на проблеми

В работния процес неизбежно възникват предизвикателства.

Работодателите търсят служители, които могат да използват творческо мислене, умения за анализ и миналия си опит, за да идентифицират и решават ефективно тези проблеми.

Те предпочитат кандидати за работа, които обичат работата си и ще постоянстват, докато не я свършат.

5. Анализ на данни

Живеем в свят, състоящ се и управляван от данни. Сами по себе си обаче цифрите са безполезни, ако липсва човек, който да ги интерпретира правилно.

В резултат на тази увеличена потребност на бизнеса, все повече работодатели търсят кандидати за работа, които имат способността да работят с огромни количества информация и да разсъждават аналитично.

6. Креативно мислене

Глобално проучване на Световния икономически форум (pdf файл на английски език) установява, че до 2020 г. креативността ще бъде третото най-важно професионално умение, веднага след разрешаването на проблеми и критичното мислене. 

Чрез креативното мислене служителите могат по-бързо и по-успешно да се справят с различните работни предизвикателства, с които се сблъскват.

7. Умения за ефективна комуникация

Това умение включва няколко други умения - за слушане, за говорене и за писане.

Работодателите търсят кандидати за работа, които да могат да тълкуват правилно това, което другите казват, и да организират и изразяват ясно своите мисли в различни форми (презентация, дискусия, преговори, имейл комуникация, създаване на процедури и правила, и т.н.).

8. Междуличностна ефективност

Междуличностната ефективност е умението да се разбираме добре с колегите си и сами да градим отлични взаимоотношения с всички в компанията.

Добрите взаимоотношения на работното място са предпоставка за отлична атмосфера  и за по-голяма продуктивност на всички служители.

Затова и работодателите предпочитат приятните за комуникация кандидати за работа, макар и с по-малък опит, пред невероятния професионалист, който е неприятен за общуване.

9. Социална интелигентност

Социалната интелигентност е способността да се свързваш с другите по истински и директен начин, и да стимулираш ответни желани реакции и взаимодействия.

Социалната интелигентност е важна, базова съставка на всяко наше взаимоотношение на работното място. Затова е и изключително ценно умение, търсено у кандидатите за работа.

10. Междукултурна компетентност

Междукултурна компетентност е способността да разбираш и да си взаимодействаш с хора от различни култури по автентичен и положителен начин; умението да работиш ефективно и да се чувстваш добре в различна от твоята културна среда.

Процесът на глобализация налага междукултурната компетентност като ключово умение у кандидатстващите за работа в международни компании.

11. Работа в екип

На много работни места се налага да се работи по различни проекти в една или повече работни групи едновременно. 

Затова работодателите тъсят кандидати за работа, които могат да работят ефективно както самостоятелно, така и съвместно с други хора, за да постигнат обща работна цел.

12. Виртуално взаимодействие в екип

Това е способността ти да работиш продуктивно, да увличаш останалите и да демонстрираш силно присъствие като член на виртуален екип, обикновено международен. 

Изключително важно умение за кандидати за работа в международни компании, предимно в ИТ сектора и в т.нар. shared service centers.

13. Онлайн маркетинг грамотност

Социалните мрежи променят начина, по който фирмите правят бизнес, поради което е важно не само да разбираш как работят, но и как можеш да ги използваш ефективно за бизнес цели.

Търсещите работа, които са развили силен личен онлайн бранд, използвайки социалните мрежи, имат предимство пред кандидатите за работа, които имат ограничен опит в онлайн маркетинга.

14. Умения за самоуправление

Тук се включва способността ти да планираш и управляваш много на брой твои работни ангажименти и задачи, да определяш сам приоритетите си и да се адаптираш към променящите се условия на работната среда.

Изключително ценно умение, което работодателите предпочитат да видят у всеки кандидат за работа.

15. Лидерски/ ръководни умения

Тези умения се отнасят до способността ти да поемеш отговорност и да управляваш колегите си, ако се налага.

Притежаването на лидерски и мениджърски качества и умения е неоспоримо предимство при кандидатстване за мениджърска позиция.

Тези качества, обаче, се ценят високо и у кандидатите за експертни позиции.

Работодателите предпочитат да назначат кандидат с потенциал, вместо такъв, който няма амбиции за кариерно развитие

16. Желание за учене

Това може да не изглежда като умение, но желанието ти постоянно да усвояваш нови умения е една от най-привлекателните характеристики, които търсещите работа могат да притежават.

Независимо дали става въпрос за конференции, сертификационни обучения или онлайн курсове, винаги трябва да предприемаш стъпки за подобряване и придобиване на нови умения

17. Адаптивност

Адаптивността представлява отвореността ти към нови идеи и концепции.

Работейки самостоятелно или като част от екип, и изпълнявайки множество и различни задачи или проекти, ще имаш нужда от такава нагласа.

Иначе няма да успееш да се справиш с постоянните промени около теб.

18. Устойчивост

Устойчивостта е способността ти да се възстановяваш от неуспехите, да се учиш от тях и да намираш начини да извлечеш най-доброто от всяка ситуация.

Изключително ценно качество, което понякога наричаме и устойчивост на стрес.

За финал

Работодателите ще имат все по-голяма нужда от креативни, аналитично и критично мислещи многофункционални служители, ползващи всички съвременни технологии и способни сами да разрешават проблеми.

Тези ценни умения могат да бъдат научени, развивани и поддържани, така че да си възможно най-успешен. Погрижи се за развитието им.

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!