18 ценни умения, които кандидатите за работа трябва да притежават

0  КОМЕНТАР/И

Според Future of Jobs Report на Световния икономически форум 50% от работещите ще трябва да усвоят нови ценни умения до 2025 г.  

Затова, докато се стремите към кариерно израстване или когато променяте кариерното си развитие, е важно да продължавате да усвоявате нови умения.

В тази статия споделяме кои са най-търсените 18 умения в момента и защо са важни. Вижте ги и се погрижете да усвоите тези, които все още не притежавате.

More...

Защо уменията, които ще се търсят в бъдеще, са важни за вас?

Промяната e част от живота ни и е неизбежна. Всички ценни умения, които работодателите търсят у кандидатите за работа, също се променят, заедно със средата, в която живеем.

Разбира се, вече почти всяка позиция изисква базови умения като добра компютърна грамотност и владеене на английски език.

Освен тях, обаче, съществуват и други ценни умения, които ще повишат стойността ви като кандидати за работа и ще ви дадат предимство пред останалите. И е важно да започнете да ги усвоявате сега, за да продължавате да сте конкурентноспособни на пазара на труда и след няколко години.

Фактори, определящи търсените ценни умения на пазара на труда

Съществуват 6 фактора, които устойчиво променят пазара на труда, начина ни на работа и изискванията към кандидатите.

1. Увеличаването на продължителността на живота 

Увеличаването на продължителността на живота е глобална тенденция, която важи и за България.

ценни умения

Предвижда се все повече хора да работят и в пенсионна възраст, за да разполагат с достатъчно средства. За да се приспособим към тази демографска промяна, се налага да преосмислим начина си на работа.

Едновременното кариерно развитие в няколко различни сфери вече е все по-често срещано, което пък увеличава нуждата от обучение през целия живот.

2. Навлизането на умни машини и системи в живота ни

Нови умни машини навлизат в офисите и домовете ни. Те стават неразделна част от производството, преподаването, медицината, сигурността и от почти всяка област на нашия живот.

А автоматизацията на работното място започна да измества работещите от позиции, свързани с повтарящи се, монотонни работни задачи. Пример: складовете на Amazon.

И тъй като машините заменят хората в някои задачи и променят други работни дейности, се налага да преосмислим съдържанието на работа си.

3. Огромното количество данни около нас

Масовото навлизане на технологиите в живота ни и възможността да обработваме огромни масиви от данни превръщат света в голяма програмируема система.

Всеки обект, всяко наше взаимодействие, всичко, с което влизаме в контакт, се превръща в данни.

И само ако имаме уменията да ги разшифроваме, анализираме и интерпретираме правилно, ще можем да постигнем желаните резултати.

4. Ползването на нови инструменти за комуникация

Новите технологии водят до трансформация и на начина, по който комуникираме.

Технологиите за създаване на видео съдържание, цифрова анимация, променена реалност и компютърни игри стават все по-широко разпространени. И оформят нова "екосистема" около тези области. Ние буквално започваме да развиваме нов език за комуникация и той е предимно визуален.

Този нов начин на комуникация се пренася и на работното ни място и налага перфектното му усвояване, ако искаме да сме успешни.

5. Глобалното работно място

Отдалеченото работно място и възможността да работим от всяка точка на света е в центъра на днешния бизнес.

Освен това, в нашия глобално свързан свят, от години големите компании възлагат на други компании извън централите си почти всички бизнес процеси - от обслужването на клиенти до софтуерните разработки.

Затова и постоянно се появяват нови и разнообразни позиции на локалния ни пазар на труда.

6. Появата на нови организационни структури

Новите технологии и някои глобални кризи, като пандемията, водят до коренна реорганизация на начина, по който работим.

Появяват се нови организационни структури, които идват не от традиционните теории за управлението, а от дизайна на компютърни игри, неврологията и психологията на щастието.

Ето например какво казва психологията на щастието за работното ни място:

Видеото е с продължителност 12 минути и е със субтитри на български език.

Имайки предвид всичко това, ето кои са 18-те ценни умения, които са най-търсени в момента у кандидатите за работа:

18 ценни умения, които работодателите търсят у кандидатите за работа

1. Аналитично мислене

Живеем в свят, състоящ се и управляван от данни. Сами по себе си обаче цифрите са безполезни, ако не се интерпретират правилно.

В резултат на тази увеличена потребност на бизнеса, все повече работодатели търсят кандидати за работа, които имат способността да работят с информация и да разсъждават аналитично.

Аналитичното мислене се ползва за откриване на модели, при брейнсторминг, за интерпретиране на данни, интегриране на нова информация и вземане на решения въз основа на претегляне на множество фактори и опции.

2. Активно учене

Активното учене е стратегия за обучение, която използва различни дейности за пълно ангажиране с материала, който се опитвате да научите.

Това, че сте активни обучаващи се ви помага да усвоявате и усъвършенствате бързо нови умения.

А това е ценно за работодателите, защото означава, че сте адаптивни и че може по-лесно да ви обучат в начина, по който искат да работите за тях.

3. Решаване на комплексни проблеми

Решаването на комплексни проблеми е способността да се набави информацията, необходима за анализиране на проблем и да се използва стратегическо планиране за разрешаването му.

Бизнесът е изправен пред сложни проблеми всеки ден и предпочита да има служители, които могат да предложат креативни решения.

Затова е важно вие, като кандидати за работа, да можете да разгледате даден проблем от различни ъгли, да разработите няколко алтернативни решения и след това да изберете най-доброто.

4. Ефективна комуникация

Ефективната комуникация ще продължава да бъде търсено умение и в бъдеще. Тя обединява няколко други умения - за слушане, за говорене и за писане.

Работодателите търсят кандидати за работа, които да могат да тълкуват правилно това, което другите казват, и да организират и изразяват ясно своите мисли в различни форми - презентация, дискусия, преговори, имейл комуникация, създаване на процедури и правила, и т.н.

5. Когнитивна гъвкавост

Когнитивната гъвкавост ви позволява да изпълнявате няколко задачи едновременно и да адаптирате поведението си към различна среда.

Гъвкавостта ви помага да коригирате поведението си, за да отговаря то по-добре на изискванията на дадената работна ситуация.

Тя е пряко свързана с друго ценно умение – адаптивност. Адаптивността е отвореността ви към нови идеи и концепции.

Работейки самостоятелно или като част от екип, и изпълнявайки множество и различни задачи или проекти, ще имате нужда от такава нагласа. Иначе няма да успеете да се справите с постоянните промени около вас.

6. Креативност

Креативността включва способността ви да обмисляте уникални решения и да използвате своята гледна точка, за да видите ситуациите по различен начин.

Чрез нея по-бързо и по-успешно се справяте с различните работни предизвикателства, с които се сблъсквате.

Креативността е полезен инструмент за разработване на нови идеи, повишаване на ефективността и намиране на решения на сложни проблеми.

7. Критично мислене и анализ

Критичното мислене представалява процеса по анализиране на факти, за да се разбере задълбочено даден проблем или тема.

Процесът на критично мислене обикновено включва стъпки, като събиране на информация и данни, задаване на добре обмислени въпроси и анализиране на възможните решения.

Хората с развито умение да мислят критично могат да работят както самостоятелно, така и с други, за да разрешават ефективно различни проблеми.

8. Дигитална грамотност

Дигиталната грамотност е умение, което става все по-важно с навлизането на технологиите на работното място. Да сте дигитално грамотни означава да разбирате терминологията за работа със социалните мрежи и мобилните приложения.

Социалните мрежи променят начина, по който фирмите правят бизнес, поради което е важно не само да разбирате как работят, но и как можете да ги използвате ефективно за бизнес цели.

Затова и търсещите работа, които са развили силен личен онлайн бранд, използвайки социалните мрежи, имат предимство пред кандидатите за работа, които имат ограничен опит в онлайн маркетинга.

9. Емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност е умение, което ви помага да регулирате собствените си емоции и да разбирате и съпреживявате тези на другите.

Тези способности са ценни на работното място, защото ви помагат да разбирате по-добре другите, да разрешавате по-успешно конфликти, да намалите стреса и да подобрявате работната си среда.

Емоционалната интелигентност може също така да подобри способността ви за сътрудничество, да подпомогне работата в екип и да ви помогне да постигате по-ефективно целите на компанията.

10. Инициативност

Инициативата е способността ви да разпознавате къде и как да направите подобрения и да създадете план за прилагането им.

Хората, които са инициативни, често имат и творчески и лидерски умения, които също са високо ценени на работното място.

Затова и работодателите търсят инициативни служители, които да им помогнат при въвеждане на иновации и промени в компаниите им.

11. Иновативност

Иновативността е критично умение, необходимо за създаването на нови стратегии, процеси и услуги.

Това е умението ви да мислите извън обичайните рамки и ограничения, за да намерите търсените решения и отговори.

Тя ви позволява да използвате съществуващите си знания, за да откриете оригинални идеи, които са от полза за вас и работодателя ви.

12. Междуличностни умения

Междуличностните умения включват умения за активно слушане, емпатия, вербална и невербална комуникация и гъвкавост.

Тези умения могат да ви помогнат да изградите добри професионални взаимоотношения, които от своя страна лесно да допринесат за кариерния ви успех.

Освен това, добрите взаимоотношения на работното място са предпоставка за отлична атмосфера и за по-голяма продуктивност на всички служители.

Затова и работодателите предпочитат приятните за комуникация кандидати за работа, макар и с по-малък опит, пред невероятния професионалист, който е неприятен за общуване.

13. Лидерски умения

Работодателите често предпочитат кандидати, които притежават лидерски качества. Тези умения се отнасят до способността ви да поемате отговорност и да управлявате колегите си, ако се налага.

Притежаването на лидерски качества и умения е неоспоримо предимство при кандидатстване за мениджърска позиция.

Тези качества, обаче, се ценят високо и у кандидатите за експертни позиции. Работодателите предпочитат да назначат кандидат с потенциал, вместо такъв, който няма амбиции за кариерно развитие.

14. Социално влияние

Уменията за социално въздействие също ще бъдат високо ценени в бъдеще.

Чрез тях вие успявате успешно да влияете на другите, като така често им помагате да вземат решения.

В основата им стои социалната интелигентност - способността ви да се свързвате с другите по истински и директен начин, и да стимулирате ответни желани реакции и взаимодействия.

15. Умения за логично обмисляне, анализ и предлагане на идеи

Способността да се обмислят и предлагат идеи включва умение за разсъждаване, аналитично и критично мислене, иновативност, креативност, дефиниране и решаване на проблеми.

Разсъждението е способността да се премине от хипотеза към логично и разумно заключение.

А уменията за решаване на проблеми изискват както способност за правилно дефиниране на проблем, така и намиране на решение за него.

16. Умения за самоуправление

Да управлявате себе си е способността да контролирате вашите мисли, чувства и действия на работното място и в личния ви живот. Това включва организираност, амбициозност, адаптивност и способност да управлявате времето си и стреса.

Притежаването на умения за самоуправление означава, че можете да поемате инициатива, за да постигнете целите си и да се самомотивирате да продължите да работите усилено.

Тук се включва и способността ви да планирате и управлявате сами много на брой ваши работни ангажименти и задачи, да определяте приоритетите си и да се адаптирате към променящите се условия на работната среда.

17. Дизайн на технологии

Технологиите вече присъстват на всяко работно място и във всеки бранш. Затова е полезно да развиете умения за проектиране и дизайн на технологии, ако това е сфера, която ви влече.

Тези умения включват способността за създаване, разбиране и подобряване на дигитално потребителско изживяване.

Те се използват и за разработване на софтуери, създаване на приложения и уеб сайтове и подпомагане на подобряването на взаимодействието ни с технологиите.

18. Мониторинг на технологии

Уменията за мониторинг на технологии ще са все по-търсени с нарастването на автоматизацията, машинното обучение и използването на изкуствен интелект на работното място.

Те включват дистанционното наблюдение и управление на технологиите, за да сте сигурни, че са онлайн и функционират без проблем.


Ето и кои умения отпадат от челните места за последните 5 години:

Тези умения продължават да се търсят, но просто вече се приемат за част от задължителните умения, които всеки човек следва да притежава в днешно време.

За финал

Работодателите имат все по-голяма нужда от креативни, аналитично и критично мислещи многофункционални служители, ползващи свободно всички съвременни технологии и способни сами да разрешават проблеми.

Тези ценни умения могат да бъдат научени, развивани и поддържани, така че да сте възможно най-успешни. Погрижете се за развитието им.


Прочетете още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!