Психометрични тестове в процеса по подбор

В процеса си по подбор някои работодатели използват психометрични тестове, за да сравнят силните страни на различните кандидати и да преценят бъдещия им потенциал.

Както при всеки вид тест, можеш да подобриш представянето си, ако знаеш какво да очакваш от него. Затова в тази статия ще обясним какво да очакваш от различните психометрични тестове и как да се подготвиш за тях.

More...

Видове психометрични тестове, използвани в процеса по подбор

1. Тестове за изследване на способности

Тестовете за изследване на способности измерват общи или конкретни професионални умения и способности.

Ето и кои са най-често използваните от работодателите тестове:

Тест за оценка на аритметичното мислене (Numеrical Reasoning Test)

аритметично мислене

Тестът оценява уменията, свързани с разбиране, интерпретиране, оценяване и анализиране на количествени данни.

Попълването на такъв тип тест изисква прилагане на умения за анализ на статистическа или финансова информация, логически или аритметични операции с числа, откриване на взаимовръзки и закономерности в количествени данни, и др.

Тестът се прави за фиксирано време и обикновено има множество възможности за избор на отговори.

Тест за оценка на вербалната интелигентност (Verbal Reasoning Test)

вербална интелигентност

Тестът оценява способността за разбиране и анализиране на текстова информация. Той дава информация за уменията за разбиране, логически анализ, обобщение и интерпретация на текст. 

Тестът представлява откъс от писмен текст, следван от поредица от въпроси с няколко възможни отговора.

Този тест е подходящ за оценка на умения на хора, чиято работа изисква умения за анализ и интерпретация на писмен текст. Ползва се при подбор на кандидати в сферата на финансите, счетоводството, търговията, транспорта, телекомуникациите, и др.

Тест за оценка на логическото мислене (Logical Reasoning Test)

логическо мислене

Тестът оценява способността за логически анализ посредством диаграми и абстрактни символи.

Той оценява и способността на кандидата за решаване на проблеми. Преценява се как кандидатът за работа стига до заключение, ползвайки предоставената информация или собствените знания и опит.

Този тест се ползва при подбор за позиции, изискващи често решаване на проблеми или постоянно използване на логика, като например юристи, ЧР специалисти, психолози и др.

Тест за оценка на дедуктивното мислене (Deductive Reasoning Test)

дедуктивно мислене

Подобно на тестът за оценка на логическото мислене, и този тест оценява способността за решаване на проблеми чрез логическо стигане до правилен извод.

При него обикновено се предоставя информация, която следва да се анализира, или правила, които следва да се приложат, за да се стигне до правилния извод. За да направи това, кандидатът трябва да мисли логично и методично в рамките на фиксирано кратко време.

Този тест се използва често при при подбор на кандидати за позиции в сферите на инженеринга и информационните технологии.

Тест за оценка на индуктивното мислене (Inductive Reasoning Test)

индуктивно мислене

Тестът обикновено включва различни модели, които трябва да бъдат наблюдавани от кандидата за работа, за да се елиминират по логически път неподходящите и да се стигне до верния отговор.

Концепцията, която се ползва в теста, е изследване на логическата способност на кандидата за решаване на проблеми. 

Този тест обикновено се използва при подбор на кандидати за инженерни и технически позиции.

Тестoве за оценка на различни професионални умения

Работодателите използват психометрични тестове и за да установят нивото на развитие на професионалните умения, необходими за извършване на конкретната работа, за която се кандидатства.

Ето пример за тест, изследващ конкретни професионални умения - за приоритизиране и организиране:

професионални умения

2. Работни симулации

Работните симулации оценяват естествените реакции на кандида в примерни работни ситуации. Така те измерват не способностите и уменията му, а пригодността му за успешно справяне с бъдещата работа.

Работните симулации обикновено представляват сценарии на конкретни ситуации, с които е вероятно кандидатът за работа да се сблъска на бъдещото си работно място.

Най-често използваният такъв метод е e-tray exercise.

Тест „Организация на текущата работа“ (E-tray exercise)

организация на текущата работа

Работната симулация оценява уменията на кандидата да изпълнява ефективно работата, за която кандидатства - умения, които не могат да бъдат оценени чрез традиционните психометрични тестове, като например: 

 • мениджърски умения
 • поемане на отговорност
 • управление на време
 • разбиране на организационната култура
 • справяне с организационна промяна

На кандидата се предоставят основни данни под формата на имейли, бележки, статии, и др. материали.

Задачата му е да се справи успешно с работната натовареност в този симулиран сценарий, приоритизирайки задачите си и справяйки се ефективно с тях.

3. Личностни тестове

личностен тест

Личностният тест оценява типичното поведение на кандидата за работа, когато е изправен пред различни ситуации (не само работни, но и житейски), както и предпочитания от него начин на действие.

Работодателите го ползват, за да установят дали и доколко той ще се впише в организационната среда и във вече съществуващия екип.

Освен това, чрез личностния тест може да се прецени и дали кандидата е подходящият тип личност за позицията, за която кандидатства.

Например, ако се търси нов търговец, вероятно работодателя ще иска да наеме кандидат, който е общителен и убедителен, а не затворен в себе си и притеснителен.

Насоки при попълване на психометрични тестове

Ето и кратка информация какво да очакваш от самите тестове:

 • Работодателите обикновено използват комбинация от няколко теста, чрез които се надяват да получат възможно най-пълна картина на уменията, способностите, талантите, личността и възможностите на кандидата за работа.
 • Някои от тестовете са проектирани така, че да затруднят завършването им в определеното време. 
 • Някои от отговорите може да са формулирани умишлено така, че да изглеждат много близо до правилния отговор. Така, освен конкретната способност, се тестват и уменията на кандидата за продължително фокусиране и вниманието му.
 • Някои психометрични тестове се правят на хартия и в контролирана от тестващия среда. Напоследък обаче все повече работодателите използват онлайн тестове.
 • Някои онлайн психометрични тестове използват т.нар. адаптивни въпроси, при които трудността на въпросите се увеличава в зависимост от това дали попълващия го е отговорил правилно на предишния въпрос.
 • Някои работодатели използват отрицателна оценка при тестовете, които ползват (в този случай се губят точки за всеки грешен отговор). 
 • Резултатите на конкретния кандидат за работа обикновено се сравняват с тези на избрана контролна група - успешни кандидати за работа или хора с подобно образование и опит.

Кога ще бъдеш тестван?

Психометрични тестове се използват от работодателите на различни етапи от процеса по подбор:

 • Веднага след като кандидатстваш. Тогава ще получиш линк към онлайн психометрични тестове, които следва да направиш в определен срок.
 • Успоредно с първото интервю за работа – веднага преди или след него.
 • На по-късен етап, например преди или след второто интервю.
 • Като част от Център за оценка на компетенции, използван от работодателите за конкретни ключови или мениджърски позиции.

Практикувай онлайн

Най-добрият начин за успешно справяне с психометрични тестове е да се запознаеш предварително с тях и да се упражняваш.

Можеш да го направиш тук: 

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!