Професия „Счетоводител“

0  КОМЕНТАР/И

Служителят, заемащ позиция Счетоводител, може да изпълнява различни роли - от ежедневна счетоводна дейност до изготвяне и анализиране на бизнес информация.

Работна роля и функция

Ролята на счетоводителя е да контролира правилното водене на счетоводната документация, разходването на парични средства и материални ресурси, да осчетоводява документи и води ведомости.

Задълженията му включват и предоставяне на данъчни консултации, подпомагане на фирмите при годишното счетоводно приключване и анализ на данни.

Работни задължения и отговорности

Ежедневните задачи и отговорности на счетоводителя зависят от областта му на специализация и кой е неговия работодател.

Оперативният счетоводител обикновено отговаря за:

 • Хронологично регистриране на счетоводни операции.
 • Водене на счетоводни регистри.
 • Контрол на фирмените приходи и разходи.
 • Изчисляване и внасяне на данъци, държавни такси и осигурителни вноски.
 • Междинно и годишно приключване на счетоводните регистри.
 • Извършване и корекция на счетоводни записвания.
 • Съставяне на първични и вторични счетоводни документи, и оборотна ведомост.
 • Участие в планирането на финансовата дейност и подготвяне на разчети за финансиране на капиталови разходи.
 • Участие при разработването на счетоводна политика, съставяне на годишен финансов отчет, извършване на инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица.
 • Изчисляване, осчетоводяване и плащане на трудови възнаграждения.
 • Изчисляване и удържане на осигурителни вноски и данък общ доход за сметка на служителите.
 • Изчисляване, осчетоводяване и плащане на обезщетения на служителите.

Работно място

Счетоводството е от съществено значение за всички компании и всички организации. Така че счетоводители има във всеки бизнес - от малки компании и неправителствени организации до големи международни корпорации и държавни структури. Освен това счетоводителят може да работи и в счетоводна къща, предоставяща счетоводни услуги на компании като външен подизпълнител, или на свободна практика.

Работното място на счетоводителя е в офиса на работодателя му, а работното му време – 8-часов работен ден, от понеделник до петък.

Извънредният труд при тази професия е рядко срещан, освен по време на периода на приключване на финансовата година.

Видове счетоводители

Оперативен счетоводител

Задълженията на счетоводител, работещ за конкретна организация, включват плащане на фактури или обработка на получени плащания, обработка на финансова информация и подпомагане на бизнеса да изпълни законовите изисквания.

Счетоводител - ТРЗ

В тази роля, счетоводителят, освен обичайните си задължения, има и отговорност за обработката и изплащането на възнагражденията на работещите в дружеството, както и за обработка на всички удръжки.

Счетоводител в счетоводна къща

На тази позиция счетоводителят работи от името на счетоводна къща за няколко компании и частни лица едновременно, като поема изцяло счетоводната им дейност, включително и тази по обработка и изплащане на възнаграждения.

Счетоводител на свободна практика

Счетоводителят, работещ за себе си, извършва всички обичайни счетоводни дейности за компании и физически лица – негови клиенти, които са го наели да ги подпомага счетоводно.

Кариерно развитие

Тъй като основната роля на счетоводителя е да даде увереност на бизнеса при вземане на важни бизнес решения, той придобива безценен бизнес поглед върху всички дейности на дружеството. Затова и може да бъде повишен на различни управленски финансови позиции в рамките на компанията, за която работи.

Кариерни пътища

 • Счетоводител в счетоводна къща > Оперативен счетоводител във фирма > Главен счетоводител в същата фирма > Финансов одитор в агенция
 • Счетоводител във фирма> Главен счетоводител в същата фирма > Финансов директор > Собствена счетоводна практика

Квалификация

Счетоводството не е само цифри.

Освен задължителните счетоводни знания и умения, за превръщането ти в добър счетоводител се изисква и притежаване на широк спектър от други умения, като комуникативни, работа в екип, стратегическо мислене, лидерство и решаване на проблеми. 

Умения

Ето още няколко ключови умения:

 • Технически и етични - умение за работа по определени стандарти, като същевременно се поддържа висок професионализъм и независимост.
 • Интелигентност - способност за придобиване и използване на знания за решаване на проблеми и способност за разбиране и анализ на сложни ситуации.
 • Креативни - способност да се използват съществуващите знания в нова ситуация, да се правят взаимовръзки, да се прогнозират възможни резултати и да се генерират нови идеи.
 • Дигитални - информираност и прилагане на съществуващи и нови технологии и стратегии.
 • Емоционална интелигентност - способност за идентифициране на собствените емоции и тези на другите, и за регулацията и управлението им.
 • Визия - способност да се предвиждат бъдещи тенденции чрез екстраполиране на съществуващите и запълване на празнините чрез иновативно мислене.
 • Опит - способност да се разберат очакванията на клиентите, да се постигат желаните резултати и да се създаде добавена стойност.

Образование

За да работиш като счетоводител, е необходимо да имаш диплома за завършено висше счетоводно-икономическо или средно специално икономическо образование, или подходяща квалификация – ACCA, например.

Лични характеристики

Успешните професионалисти, работещи на позиция Счетоводител, трябва да могат да откриват проблеми, да задават трудни въпроси и да работят ефективно в екип.

Освен това те трябва да притежават и следните характеристики:

 • постоянство
 • отговорност
 • трудолюбие
 • желание за учене
 • критично мислене
 • внимание към детайлите
 • логично мислене
 • увереност в себе си и възможностите си
 • бърза адаптация към различни ситуации

Плюсове

Без значение къде живееш или каква е икономическата ситуация, винаги има възможности за работа в сферата на счетоводството и твоите умения като счетоводител винаги ще бъдат търсени. Така че, сигурността за бъдещето ти е един от големите плюсове на тази професия.

Освен това, в процеса на придобиване на трудов опит ще научиш много за това как работят компаниите и как се управляват ефективно. Това ще ти предостави напълно нови възможности за разгръщане на уменията ти и за кариерно развитие.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!