Професия „Бизнес анализатор“

0  КОМЕНТАР/И

Служителят, заемащ позицията Бизнес анализатор, играе критична роля при въвеждането на организационна промяна. Той оказва влияние върху начина, по който фирмата работи и върху успеха ѝ.

Терминология

Бизнес казус

Бизнес казусът е писмено или устно предложение, предназначено да помогне на мениджмънта да вземе решение за начина на действие.

Управление на промяната

Управление на промяната е общ термин за процесите и техниките, които се използват за справяне с организационна промяна. Екипите и процесите за управление на променяната следва да гарантират, че промяната се случва при минимално нарушаване на ежедневните бизнес дейности.

Изисквания

Изискванията са крайните резултати от изследванията на проблема, предприети от бизнес анализатор. 

Решения

Решенията са услуги, процеси или продукти, които биха решили конкретен бизнес проблем.

Заинтересовани страни

Заинтересована страна е всеки, който е засегнат от организационна промяна, дори и да не е участвал в избора на решения на проблема. 

Работна роля и функция

Бизнес анализаторът (Business Analyst) е служител или външен консултант, фокусиран върху това да помогне на компанията да разбере и приеме промяната. Точната му роля е на експерт, който идентифицира конкретен бизнес проблем, анализира възможностите за подобрение и предлага възможни решения.

Бизнес анализаторът съветва компанията относно най-добрите начини за справяне с проблема. Той е и фасилитатор и подпомага колегите си за намиране на подходящи решения при решаване на бизнес въпроси.

Какво прави Бизнес анализатора?

Когато дадена компания идентифицира проблем, който би искала да отстрани, Бизнес анализаторът разглежда задълбочено ситуацията, провежда дискусии с всички заинтересовани страни, засегнати от проблема, и осигурява задълбочено разбиране на изискванията. След това предлага подходящи решения.

Бизнес анализаторът вижда точно къде възникват проблемите и възможностите, и прилага най-добрия подход за насочване на компанията към вземане на към решение за преодоляването им. Неговата работа е да помогне на организацията да осмисли нещата, като дипломатично оспори статуквото.

Бизнес анализатор има в почти всички сектори - финанси, банково дело, търговия на дребно, услуги и технологии. Освен това много хора извършват дейности, присъщи на бизнес анализатора, като част от ежедневната си работа, без да го осъзнават.

Работни задължения и отговорности

Ежедневните задължения на Бизнес анализатора варират в зависимост от бранша и конкретните изисквания към него.

Например отговорностите на ИТ Бизнес анализаторът се различават значително от тези на корпоративния Бизнес анализатор.

Типичните отговорности на Бизнес анализатор включват:

 • Разбиране на бизнес нуждите.
 • Събиране, идентифициране и документиране на бизнес изискванията.
 • Обяснение на техническия жаргон на нетехнически екипи.
 • Опростяване на изискванията, така че да бъдат лесно разбираеми от цялата компания.
 • Моделиране и подобряване на бизнес процеси.
 • Идентифициране на разходите и възможностите за спестяване на пари.
 • Тестване и внедряване на решения на бизнес проблеми.
 • Подпомагане на организацията по време на процеса на прехода ѝ.
 • Създаване на функционални спецификации за нови системи и процеси.
 • Консултиране на мениджмънта.

Работно място

Бизнес анализатори обикновено има в организации, в които има нужда от управление на промяна. Най-често обаче тези позиции се срещат в големи корпорации, особено във финансовия сектор.  

В рамките на компанията от Бизнес анализатора често се изисква да работи по повече от един проект, ако проектът, за който е нает, не предполага пълната му заетост.

Понякога големите корпорации възлагат изцяло или частично дейностите по бизнес анализ на специализирани компании и консултантски фирми. Те на свой ред наемат Бизнес анализатори за работа по конкретни клиентски проекти, които съответстват на техния набор от умения. 

Видове бизнес анализаторски позиции

Позициите за Бизнес анализатори са толкова разнообразни, колкото и бизнесите, в които работят.

Докато някои позиции се фокусират върху ИТ и технологичната промяна, други анализират въздействието на промяната в оперативната или финансовата функция на дружеството.

Освен че работят в различни сектори и области, Бизнес анализаторите понякога се наричат и:

 • Анализатор на бизнес процеси
 • Системен анализатор
 • Анализатор на данни
 • Анализатор на потребителско преживяване (UX анализатор)
 • Организационен анализатор

Бизнес анализатор

Бизнес анализаторът се адаптира към нуждите на бизнес ситуацията или проект. Той успява да постигне съгласие между различни и често противоположни възгледи на заинтересованите страни.

Типичните му работни задачи включват:

 • Анализ на бизнес процеси.
 • Разработване на бизнес казуси.
 • Изграждане на модели на данни и модели на бизнес процеси.
 • Изследване на бизнес проблеми и възможности.
 • Документиране на бизнес и технически изисквания.
 • Анализ на въздействието на бизнес решенията.
 • Фасилитиране на групови срещи.
 • Изграждане на отлични взаимоотношения с всички ключови заинтересовани страни.

Финансов Бизнес анализатор

Финансовият Бизнес анализатор е отговорен за анализа на финансовите данни и подпомагането на бизнеса за подобряване на приходите и печалбата.

Отговорностите на финансовия Бизнес анализатор включват:

 • Анализиране на бизнес представянето.
 • Подпомагане на компанията при сливания и придобивания.
 • Изготвяне на отчети за мениджмънта.
 • Работа с финансови екипи за разбиране и подобряване на финансовите резултати.
 • Документиране на бизнес изискванията, процесите и информационния поток.
 • Разбиране и артикулиране на въздействието на промяната, особено що се отнася до финансите на компанията.
 • Анализ, създаване и мониторинг на финансови модели.

ИТ Бизнес анализатор

ИТ Бизнес анализаторът се концентрира върху проекти, свързани с промяна в ИТ системи или проекти, които силно включват използването на ИТ и технологии за решаване на бизнес проблем.

ИТ Бизнес анализаторът първоначално разбира от бизнес гледна точка какви са изискванията и как трябва да работи определен ИТ процес или процедура. След това предава тази информация на ИТ екипа, разработващ ИТ технологии. Той също така предава информация от ИТ екипа обратно към бизнеса, като превежда всяка техническа информация на бизнес език.

Отговорностите на ИТ Бизнес анализатора включват:

 • Решаване на бизнес проблеми чрез ИТ решения.
 • Преодоляване на различията между ИТ екипа и бизнеса.
 • Договаряне на бизнес изискванията със заинтересованите страни.
 • Анализ и документиране на изискванията за представяне на бизнес казус.
 • Проектиране на характеристиките на ИТ система или технологична платформа.
 • Внедряване на новата ИТ / технологична система.

Технически Бизнес анализатор

Техническите умения са важни за повечето области на бизнес анализа.

И въпреки, че ролята на Техническия Бизнес анализатор е тясно свързана с ролята на ИТ Бизнес анализатора, той е по-скоро специализиран в определена област, като системи за контрол или SAP, например.

Задълженията и отговорностите на Техническия Бизнес анализатор включват:

 • Преглед на всички услуги, системи и приложения, за да гарантира, че отговарят на най-високите стандарти.
 • Проектиране и поддържане на системи и процеси.
 • Поемане на водеща роля при въвеждане на техническите промени и подобрения в съществуващи процеси и системи.
 • Подкрепа на ИТ екипите при създаване на нови технологии, изисквани от бизнеса.
 • Отговорност за тестването и внедряване на новите технологии.
 • Развитие на ефективни взаимоотношения с партньори и заинтересовани страни.

Кариерно развитие

Наличието на бизнес анализаторски опит може да доведе до възможности за заемане на различни мениджмънт позиции. Бизнес анализаторите често са повишавани на позиции, свързани с мениджмънт консултиране, мениджмънт на фирма и управление на проекти.

А ако работиш за консултантска компания, наемана да разрешава бизнес проблеми от различни компании, след натрупване на достатъчен опит можеш да основеш и собствена компания.

Кариерни пътища

Тъй като позициите на Бизнес анализаторите са разнообразни, дефинирането на конкретна кариерна пътека е трудно. Обикновено изглежда така:

 • Младши бизнес анализатор > Бизнес анализатор > Старши бизнес анализатор > Водещ бизнес анализатор > Собственик на фирма
 • Бизнес анализатор > Общ мениджмънт / ИТ мениджмънт / Мениджмънт консултантска роля

Квалификация

Умения

Комуникативните умения са най-критични за кандидата за Бизнес анализатор. В повечето случаи се налага да разбереш как техническите и бизнес елементи са свързани помежду си, а след това комуникираш сложните технически теми с хора без технически познания.

Другите изисквания към уменията на Бизнес анализатора включват:

 • Умения за водене на преговори и разрешаване на конфликти
 • Управление на взаимоотношения
 • Умения за активно слушане и задаване на въпроси
 • Аналитично мислене и решаване на проблеми
 • Способност да се види основната причина за даден проблем
 • Умения за изследване и анализ
 • Отлични презентационни умения
 • Способност за оценка на въздействието на промяната
 • Отлична ИТ грамотност (моделиране на данни, SQL и C++, отлични умения за работа с MS Excel, Access и Visio)

Образование

Наличието на академична степен не е от съществено значение, за да станеш бизнес анализатор, но много работодатели търсят кандидати с висше образование, квалификация и/ или опит в сферата на бизнес анализа.

Така че, ако искаш да станеш Бизнес анализатор, наличието на висше образование определено е предимство. Бизнес администрация (MBA) или ИТ диплома са обичайни сред бизнес анализаторите. Други специалности обаче могат да бъдат също толкова полезни, особено тези, свързани с анализ, като математика, инженерни или научни специалности.

Ето и най-ценените от работодателите сертификати за Бизнес анализатор:

IIBA Certifications

IQBBA Certifications

PMA Certifications

IREB Certifications

Лични характеристики

 • творчески и аналитичен ум
 • отлични комуникативни умения
 • умение за влияние върху другите
 • увереност в себе си
 • задаване на трудни въпроси, на които хората не искат да отговорят
 • любознателност
 • активност, енергичност
 • усвояване на голямо количество информация по нови теми без затруднения
 • емпатия

Плюсове

Ролята на Бизнес анализатора носи висока удовлетвореност от работата. На нея винаги има какво ново да се научи. 

Освен това, като Бизнес анализатор помагаш на бизнеса да работи още по-добре и можеш да подобриш живота на хората. Удовлетворение ще ти донесе и възможността да решаваш сложни бизнес проблеми.


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!