Некоректен работодател: съвети за справяне

10  КОМЕНТАР/И

Вероятно почти всеки от нас се е сблъсквал поне веднъж в живота си с некоректен работодател.

Спазването на всички договорки от трудовия ти договор, изплащането на договореното трудово възнаграждение и спазването на всички закони, включително и разпоредбите на Кодекса на труда, са основни задължения на работодателите.

Неизпълнението им те поставя в затруднено положение и нарушава правата ти.

Добрата новина е, че действащото законодателство е на твоя страна и можеш да се възползваш от закрилата му срещу злоупотреби от страна на работодателите.

Виж какви нарушения би могъл да направи един некоректен работодател и как да постъпиш, ако ти се случат.

Важно! Не сме юристи или адвокати. Моля, консултирай се с адвокат по трудово право във всеки един от посочените в тази статия случаи!

More...

Проблеми, създавани от некоректен работодател

некоректен работодател

В почти всички посочени случаи следва да подадеш сигнал в Инспекцията по труда и/ или да заведеш дело срещу некоректния работодател. 

Инструкции как да направиш и двете ще намериш по-долу в статията.

Предложение за работа

Оттегляне на предложение за работа

Назначаване

Непредоставяне на трудов договор в първия работен ден

Непредоставяне на Уведомление по чл. 62 от Кодекса на труда (КТ)

Непредоставяне на длъжностна характеристика

Предоставяне на граждански договор, вместо постоянен трудов

Вписване в трудовия договор на позиция, различна от договорената

Предоставяне на празна бланка на молба за напускане по твое желание

Плащания

Забавяне на заплатите

Изплащане само на част от възнагражденията

Неизплащане на възнагражденията на служителите

Неизплащане на последната заплата след прекратяване на трудов договор

Незаконни удръжки от трудовото възнаграждение

Неизплащане на болничните за сметка на работодателя

Неплащане на командировъчни

Неплащане на извънреден труд

Осигуровки

Осигуряване на по-ниско възнаграждение

Непревеждане на дължимите осигуровки и данъци

Отпуски и болнични

Непредоставяне на полагаемите дни платен отпуск на служителите

Непредаване навреме на болничния лист в НОИ

Процес на работа

Незаконно полагане на извънреден труд

Промяна на клаузи от трудовия договор без допълнително споразумение

Неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Прекратяване на трудово правоотношение

Неприемане на молба за напускане

Задържане на трудова книжка при напускане на служител

Принуждаване на служител да напусне

Незаконно уволнение

Как да защитиш правата си?

некоректен работодател

Подаване на сигнал в Инспекцията по труда

В почти всички гореизброени случаи следва да потърсиш правата си чрез териториалната дирекция на Инспекцията по труда, каквато има в почти всеки град

За да го направиш, трябва да подадеш сигнал за извършено нарушение от некоректен работодател.

Сигнал може да отправя всеки служител, все още работещ при работодателя, от който се оплаква. Ако трудовият ти договор вече е прекратен, Инспекцията по труда ще приеме сигнала ти и ще направи съответните проверки, но няма да те информира за резултата от тях. 

Инспекцията по труда е длъжна да опазва в тайна източника на сигнала, съгласно чл. 403, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ).

Как става това?

Подаването на сигнал става по един от следните начини:

 • Чрез подаване на сигнал на телефон 0700 17 670, на който можеш и да се консултираш - всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа; 
 • Чрез попълване на електронния формуляр, намиращ се на сайта на Инспекцията по труда;
 • Чрез подаване на писмен сигнал до териториалната дирекция Инспекция по труда, на чиято територия развива дейността си работодателя ти (изтегли бланката оттук). 

Попълване на бланката/ формуляра за подаване на сигнал

Попълни личните си данни и данните на работодателя.

След това опиши в свободен текст какво е нарушението (например: ”Работодателят ми ме задължава да оставам на работа след изтичане на работното време, като не ми заплаща часовете извънреден труд”). 

Напиши и какво искаш (например: “Моля да направите проверка, с която да установите посоченото нарушение и да предприемете необходимите мерки”)

Накрая постави дата и се подпиши.

Имай предвид, че анонимни сигнали не се разглеждат.

Как да подадеш сигнала?

Можеш да подадеш сигнала за нарушение, извършено от некоректен работодател, по следните начини:

 • на място в съответната териториална дирекция на Инспекцията по труда;
 • да го изпратиш по куриер;
 • да го изпратиш по пощата;
 • да го изпратиш по електронен път, подписан с електронен подпис;
 • по телефон.

Ако имаш електронен подпис, подай сигнала по електронен път.

Ако нямаш такъв подпис, препоръчваме да занесеш сигнала си лично, като не забравяш да поискаш входящ номер от служителя, който го приема. Адресите на всички териториални дирекции Инспекция по труда можеш да намериш тук.

И накрая, в случай, че не можеш да го занесеш лично, изпрати го чрез куриер, задължително с обратна разписка, за да си сигурен, че е получен, или се обади на телефона за контакт - 0700 17 670.

Какво ще направи Инспекцията по труда?

След като получи сигнала ти за извършено нарушение от некоректен работодател, Инспекцията е длъжна да направи проверка на работодателя и да ти отговори писмено какво е установила при проверката и какви действия е предприела. 

Проверките на Инспекцията по труда могат да включват:

 • посещение на работното място;
 • изискване на необходимата документация от работодателя;
 • изискване на писмени обяснения от него, от теб и/или от свидетели;
 • вземане на проби, мостри и други материали за лабораторни изследвания и анализи;
 • използване на технически средства и апаратура за измерване на фактори на работната среда (например температура, светлина, повреда и др.).

След като извърши проверките и установи нередностите, Инспекцията по труда може да наложи следните мерки:

 • Даване на задължителни предписания за спазване на трудовото законодателство. Ако работодателят не ги спази, Инспекцията по труда има право да му наложи глоби, като глобата за всяко отделно нарушение може да е в размер от 1 500 до 15 000 лв.;
 • Спиране на ползването на различни машини, сгради и съоръжения;
 • Спиране дейността на фирмата, завода или строежа;
 • Спиране изпълнението на незаконните нареждания на работодателя;
 • Отстраняване на служители от работа, ако не са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд или ако не притежават необходимата правоспособност;
 • Даване на задължителни предписания за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване на работни заплати.

Би трябвало да получиш отговор от Инспекцията по труда до две седмици след подаването на сигнала си за нарушение. 

Медиация

Ако въпреки проверките и наложените мерки от Инспекцията по труда, твоят работодател не предприеме необходимите коригиращи действия, потърси правата си по съдебен път.

Преди обаче да се обърнеш към съда, препоръчваме да прибегнеш към медиация.

Медиацията е метод за извънсъдебно разрешаване на спорове посредством лицензиран представител на правосъдната система в България – т.нар. медиатор.

Медиацията е доброволна, т.е. не можеш да накараш работодателя да се яви на сесия по медиация, но в случай, че той се съгласи, с помощта на медиатора можеш да се договориш извънсъдебно за разрешаване на спора.

Разгледай списъка на медиаторските организации в България, както и  списъка на медиаторите, на сайта на Министерството на правосъдието и избери подходящия за теб. 

Завеждане на дело

В случай, че бившият ти работодател не приложи наложените от Инспекцията по труда мерки, откаже да се яви на медиация или не постигнеш споразумение с него, имаш пълното право да потърсиш правата си по съдебен път.

Давностният срок за завеждане на дело срещу работодател е до 3 години, считано от датата, на която е извършено нарушението.

Изключение прави предявяване на иск за възстановяване на работа поради незаконно уволнение. Тогава давностният срок е 2 месеца.

Спорове във връзка с трудовите възнаграждения се разглеждат по реда на бързото производство от съда.

Освен това при трудови спорове служителите не дължат никакви такси за завеждане на дело. Те заплащат единствено хонорар на адвоката си, като впоследствие съдът обикновено присъжда работодателя да им възстанови изцяло и разходите за адвокатски хонорари. 

Процедура по завеждане на дело срещу работодател

Намери адвокат по трудово право с добра репутация, сключи с него договор и му предостави всички материали и информацията във връзка с трудово-правния ти проблем.

Когато бъде насрочена дата за първото гледане на делото, ти и ответникът (т.е. твоят некоректен работодател) ще получите призовки за явяване в съда.

При гледането на делото, съдът ще разгледа твоите доказателства (трудов договор, кореспонденция с Инспекцията по труда, и др.), а твоят некоректен работодател ще трябва да докаже с документи, че не си прав и не е извършил нарушението (например, ако делото е за неизплатени възнаграждения, той следва да представи подписан от теб документ за изплащане на заплатата, която твърдиш, че не си получил). 

Обикновено след първото гледане на делото се назначава т.нар. вещо лице, което посещава офиса на работодателя и проверява на място дали имаш трудово досие, дали във ведомостите фигурира твоята заплата, кога и колко ти е било плащано и т.н. 

След няколко явявания в съда, продължаващи няколко месеца до година, той излиза с решение, и ако правото е на твоя страна, това решение обикновено е и в твоя полза.

Съдебен изпълнител

При водене на дело за неизплатени възнаграждения в повечето случаи ще спечелиш делото. За съжаление обаче ще има работодатели, които ще откажат да изпълнят съдебното решение.

Ако работодателят откаже да плати, обърни се към съдебен изпълнител, чрез когото успешно ще си получиш присъдената ти сума изцяло.

Процедура по изваждане на изпълнителен лист

Отново те съветваме да наемеш адвокат, който да ти помогне да се справиш с процедурата.

В този случай, чрез молба до работодателя се изисква служебно извлечение от ведомостите за заплати за неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения. Ако той откаже да го направи, се подава жалба до Инспекцията на труда, която изисква от работодателя тези документи и ще го глоби за това, че е отказал съдействие, което е в противоречие на чл. 128, т. 3 КТ.

След това се подава Заявление за издаване на заповед за изпълнение на основание чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс до районния съд, който на свой ред издава изпълнителен лист за принудително събиране на полагащото ти се трудово възнаграждение. 

В края на процеса, съдебен изпълнител събира принудително и ти превежда цялата присъдена сума.

Как да се застраховаш, че няма да бъдеш измамен от некоректен работодател?

некоректен работодател

Предложение за работа

Винаги изисквай писмено предложение за работа с подпис от управляващия дружеството преди да подадеш молба за напускане на настоящото си работно място.

При назначаването ти

В първия си работен ден, преди да започнеш работа, задължително изискай от работодателя:

 • постоянен трудов договор с посочени в него реалната позиция и предварително договореното възнаграждение;
 • вярна длъжностна характеристика;
 • копие от уведомлението по чл. 62 от Кодекса на труда.

Работодателят следва и да ти предостави избор кой да съхранява трудовата ти книжка  – той или ти, чрез попълване на писмена декларация. Избери да съхраняваш трудовата си книжка сам. Така ще избегнеш рисковете от това да я загубят или да ти създадат проблеми при напускането ти. 

Никога не разписвай празни бланки на формуляри!

По време на работа

Не разписвай декларации със съгласие за удръжки от заплатата ти, освен ако не си съгласен с тях. 

Не слагай подписа си и под документи с невярно съдържание, било то нови невярни длъжностни характеристики, допълнителни споразумения към трудовия ти договор или фиктивни молби за отпуск.

При всеки възникнал проблем води официална писмена кореспонденция (дори и да е само по имейл) с ръководството или с негови представители, и пази копия от нея. Ще ти потрябва, ако се стигне до трудово-правен спор.

При прекратяване на трудовия ти договор

Не разписвай документи за дисциплинарно уволнение! Осигури си предварително контактите на твой компетентен познат или най-добре на адвокат по трудово право, който да те консултира в момента, в който това се случи.

Не подписвай и молба за напускане по твое желание, освен ако наистина не искаш да напуснеш сам.

Прочети повече за уволнението от работа в тази наша статия.

За финал

Пожелаваме ти да не попадаш на некоректен работодател, но ако все пак ти се случи – успех при търсенето на правата ти!

Законът е на твоя страна. Ползвай го.

Важно! Не сме юристи или адвокати. Моля, консултирай се с адвокат по трудово право във всеки един от посочените в тази статия случаи!


Прочети още


 • Здравейте, искам да питам нещо относно почивките които ми се полагат на работа. Работата ми е на 8 часа(09:00-17:00), пред компютър през цялото време. Имам един час обедна почивка. Полагат ли ми се функционални почивки или това е по решение на работодател? Ако ми се полагат какво следва да предприема в случая? Работодателя настоява, че имам един час за почивка и нямам право на функционални почивки. Да допълня, че в правилника за устройство, дейност и вътрешен ред на компанията беше упоменато, че има такива функционални почивки(2 по 15 мин), а на личен разговор това беше отречено.

 • Благодаря, много полезна информация, дано има повече като вас.

  • Благодаря Ви за обратната връзка! Радвам се, че статията Ви е била полезна!

 • Здравейте,искам да попитам какви мерки трябва да предприема срещу некоректен работодател,който след използване на болничен лист ,се опитва да ме принуди да подпиша напускане по взаимно съгласие и ме заплашва,че може да ме уволни дисциплинарно,ако откажа?Предварително ви благодаря!

  • Здравейте!

   Както сме посочили и в статията (в раздел „Прекратяване на трудово правоотношение“), работодателят Ви няма право да Ви принуждава да напускате по Ваше желание. Не напускайте сама! Разговаряйте с него и го помолете да Ви съкрати, ако иска да се раздели с Вас. Ако не постигнете желания резултат, подайте сигнал в Инспекцията по труда. Вижте как да го направите в статията по-горе в глава „Как да защитиш правата си?“

 • Здравейте, бях на работа в дадена фирма 2 месеца и няколко дни, знаех, че имам платен годишен отпуск 8 дни от които ползвах 4 дни през тези два месеца. Преди да напусна фирмата исках да си взема и останалите 4 дни отпуск, но управителката ми каза, че те ще ми бъдат платени заедно с получаването на документите, напуснах, а сега отказват да ми платят 4те дни. Искам да попитам- имам ли право по закон да настоявам те да ми бъдат платени, все още не съм си получил трудовата книжка и не съм разписвал нищо?

  • Здравейте!

   Ако наистина имате право на тези неизползвани 4 дни платен отпуск в рамките на работните Ви 2 месеца (а не по принцип до края на календарната година), то работодателят Ви е длъжен да Ви ги изплати.
   Ако това не се случи, следва да подадете сигнал в Инспекцията по труда за извършено нарушение.

   Вижте как се пресмята колко дни неизползван отпуск следва да Ви бъде заплатен при освобождаване от работа в тази наша статия, в раздел „Прекратяване на трудово правоотношение“, глава „Подписване на документи за прекратяване на трудово правоотношение“, точка „Видове обезщетения при прекратяване на трудово ти правоотношение, които могат да бъдат вписани в Заповедта за прекратяване на договора ти“.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Абонирай се за електронния ни бюлетин!

  >
  Success message!
  Warning message!
  Error message!