Лидерски стил: 10-те основни типа лидерство

0  КОМЕНТАР/И

Ако се стремиш към кариерно развитие, то е почти сигурно, че в даден момент ще заемеш лидерска позиция. И независимо дали ще провеждаш срещи на екипа си, ще ръководиш проект или пък цял отдел, ти ще използваш определен лидерски стил.

Повечето професионалисти развиват свой собствен стил, базиран на опита и личността им, както и на уникалните нужди на тяхната компания и нейната организационна култура.

Но колкото и различни да са хората, заемащи лидерските позиции, има 10 основни типа лидерски стил.

Виж кои са те и кога е удачно да ги ползваш. 

More...

Запознай се с всеки един от тези типове лидерство, за да можеш да разпознаеш конкретните ситуации, и да подобриш собствения си лидерски стил.

10 типа лидерски стил при управление на хора

1. Треньор

Треньорът е лидер, който бързо разпознава силните и слабите страни на членовете на екипа си, и е наясно с мотивацията им. Той използва това знание, за да помогне на всеки негов подчинен да израсне професионално.

Този тип лидер помага на членовете на екипа си при определянето на техните SMART цели и след това им предоставя редовно конструктивна обратна връзка.

Той осигурява и предизвикателни проекти, чрез които насърчава развитието на всеки.

Треньорът също така умело определя ясни очаквания и създава позитивна, мотивираща работна среда.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Този лидерски стил е приложим в почти всяка бизнес среда и ситуация. Изключение може би правят компаниите, стремящи се към краткосрочна бърза печалба.

Лидерският стил "Треньор" е един от най-полезните - както за работодателите, така и за служителите. За съжаление, той е и един от най-малко използваните. Може би защото изисква голяма отдаденост и енергия, за разлика от другите видове лидерство.

Пример

Мениджърът на отдел „Продажби“ събира своя екип от търговци за среща, на която да обсъдят изминалото тримесечие. Той започва с кратка оценка на представянето на екипа, като посочва силните и слабите страни на търговците, възможностите им за развитие и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени. След това благодари на конкретни членове на екипа за изключителното им работно представяне и за постигането на индивидуалните им цели. И накрая, приключва срещата, като обявява целите за следващото тримесечие, мотивирайки търговците да ги постигнат.

2. Визионер

Визионерът притежава умението и силата да постига напредък, докато прави промени.


Неговите основни инструменти са умението му да изгражда доверие у подчинените и колегите си, както и умението му да ги вдъхновява да го следват.

Той също така е в състояние да изгради силна организационна връзка между отделни служители, екипи и отдели.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Този тип лидерство е особено полезен за малки, бързоразвиващи се фирми или за големи компании, които преминават през организационна промяна - трансформация или преструктуриране.

Пример

Учител стартира работна група за свои колеги, които искат да помогнат за разрешаването на проблемите, които учениците имат извън училище. Целта е да се помогне на учениците да се съсредоточават по-добре в училище. Той е разработил конкретни иновативни методи, чрез които да се намерят смислени начини да се помогне на учениците по бърз и ефективен начин.

3. Лидер, служещ на другите

Хората, които демонстрират този лидерски стил, винаги поставят другите на първо място и вярват, че ако членовете на екипа се чувстват лично и професионално удовлетворени, те ще са по-ефективни и ще работят много по-добре.

Поради акцента, който поставят върху удовлетвореността и сътрудничеството, те са изключително ценени и уважавани от подчинените си.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Този лидерски стил е подходящ за компании с различна големина и опериращи във всеки бранш, но е разпространен предимно в неправителствените организации.

Пример

Продуктов мениджър организира месечни неформални срещи на по кафе с всеки негов колега и клиент, за да чуе лично техните притеснения, въпроси или идеи за подобряване на продукта, който той управлява.

4. Автократ

Този лидерски стил е наричан и авторитарен.

Автократът е лидер, който е фокусиран изцяло върху резултатите и ефективността.

Той често взема решения сам или в краен случай с помощта малка доверена група от служители, и очаква подчинените му да правят точно това, което той е наредил.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Този лидерски стил е полезен в компании, които работят, следвайки определени стриктни правила (например военната промишленост).

Автократът е полезен и когато трябва да се ръководят служители, които се нуждаят от непрестанен надзор, например при работа в производствен цех.

Пример

Преди операция, хирургът внимателно повтаря правилата и процесите в операционната зала на всеки член на екипа, който ще му помага по време на операцията. Той иска да се увери, че всеки е наясно с изисканията и ще следва стриктно всяка една процедура, така че операцията да протече възможно най-гладко.

5. Ненамесващ се лидер

Този лидерски стил е точната противоположност на авторитарния тип лидерство.

Ненамесващият се лидер се фокусира предимно върху делегирането на работни задачи на членовете на екипа си, като след това, разчитайки на професионализма на подчинените си, не им оказва никакъв контрол и надзор.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Този лидерски стил е удачен за използване, когато членовете на екипа са много опитни, добре обучени и изискват малко контрол.

Той обаче може да доведе до спад в производителността, особено ако служителите са объркани относно очакванията на лидера, или ако някои от тях се нуждаят от допълнителна мотивация или пък поставяне на крайни срокове, за да работят добре.

Пример

Мениджър позволява на инженерите, работещи в екипа му, сами да определят собствените си работни графици, стига да постигат целите, които предварително са си поставили заедно като екип. Те също така имат свободата да се усъвършенстват и да участват в различни външни проекти, които ги интересуват.

6. Демократ

Демократичният лидерски стил е комбинация от 2 стила: автократ и ненамесващ се лидер.

Лидерът-демократ постоянно търси обратна връзка и предложения от екипа си, преди да вземе решение.

Тъй като членовете на екипа чувстват, че гласът им се чува и техният принос има значение, демократичният лидерски стил често се свърза с постигане на по-високи нива на ангажираност, удовлетвореност и мотивация на служителите.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Тъй като този вид лидерство предполага участието на всички служители, той е отличен за компании, фокусирани върху творчеството и иновациите (например технологичните компании).

Пример

Управител на магазин за дрехи е наел лично няколко добре подготвени и дисциплинирани работници. При вземането на решения за подредбата на витрините и разположението на стелажите, той предоставя свобода на служителите си да обсъждат и прилагат идеите си, действайки само като модератор на дискусиите.

7. Лидер, задаващ темпото

Този лидерски стил е един от най-ефективните, ако целта на компанията е постигане на бързи резултати.

Лидерът, задаващ темпото, е фокусиран предимно върху изпълнението, ефективността и постигането на цели.

Той често определя високи стандарти за работа и държи подчинените си отговорни за постигането на поставените им цели, като обикновено им налага наказания при несправяне с работата.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Този лидерски стил може да е полезен в динамична и бързо променяща се среда, в която членовете на екипа трябва да бъдат постоянно нащрек, активни и енергични. 

Той обаче не е подходящ, ако служителите се нуждаят от наставничество и обратна връзка.

Пример

Преглеждайки резултатите от изминалите седмични срещи с всички служители, мениджърът на рекламна агенция вижда, че те обикновено продължават около 1 час – което всъщност е 1 час по-малко за работа за всички участници в срещата. За да повиши ефективността на служителите, той променя продължителността на срещата на 15 минути, и то само с тези служители, които следва да му предоставят отчет.

8. Трансформационен лидер

Трансформационният лидерски стил е подобен на стила на треньора, тъй като се фокусира върху ясната комуникация, поставянето на смислени цели и мотивацията на служителите.

Въпреки това, вместо да се ръководи от индивидуалните цели на всеки служител, трансформационният лидер се ръководи единствено от целите на работодателя и ценностите на организацията.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Тъй като тези лидери прекарват голяма част от времето си, мислейки глобално за голямата картина, този лидерски стил е най-подходящ за екипи, които могат и сами да се справят с многото делегирани им задачи без постоянен надзор.

Пример

Новоназначеният Маркетинг мениджър е получил задача от Изпълнителния директор да постави нови цели на екипа си. Той прекарва първите месеци на новото си работно място, опознавайки компанията и подчинените си. Така започва да разбира добре силните и слабите страни на компанията. След 3 месеца поставя нови ясни цели на маркетинговия екип, като изисква служителите да му докладват лично за напредъка при постигането им.

9. Транзакционен лидер

Транзакционният лидер е изцяло фокусиран върху изпълнението, подобно на лидерът, задаващ темпото, но за разлика от него не разчита само на наказанията.

При този лидерски стил, мениджърът предварително залага стимули при успех (обикновено под формата на парична награда), както и дисциплинарни мерки при неуспех.

Транзакционният лидер е фокусиран върху наставничеството и обучението, за да помогне на служителите да постигнат заложените им цели и да се радват на наградите си.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Този лидерски стил е чудесен за компании или екипи, натоварени с постигането на постоянни краткосрочни цели, като например месечни цели, свързани с увеличаване на продажбите.

Той обаче не е подходящ за компании, в които се разчита на стимулиране на творчеството.

Пример

Управител на банков клон се среща 2 пъти седмично с подчинените си служители, за да обсъди начините, по които всеки от работещите в клона може да постигне заложените от централата месечни цели, и да получи своя месечен бонус.

10. Лидер, следващ правилата

Този лидерски стил понякога се нарича и бюрократичен стил на управление.

Лидерът, следващ правилата, прилича на автократичния лидер. Той очаква от членовете на екипа си да следват фирмените правила и процедури точно така, както са написани.

Този лидерски стил се фокусира върху фиксираните задължения на подчинените си в строга йерархия, където всеки служител има определени отговорности и няма голяма нужда от сътрудничество и проява на творчество.

Кога е удачно да ползваш този лидерски стил?

Този лидерски стил е най-ефективен в силно регулирана среда, като например здравеопазване или държавна администрация.

Пример

Ръководител на отдел в държавна институция инструктира своите подчинени да работят, следвайки спуснатата нова специфична рамка. Те трябва да предприемат поредица от нови за тях стъпки, за да изпълнят всяка своя работна задача, следвайки строга последователност и конкретни правила.

За финал

Служителите, заемащи лидерски позиции, използват различни методи, за да постигнат целите на работодателя и за да удовлетворят потребностите на служителите, които ръководят.

Ефективните лидери пък използват различни лидерски стилове, в зависимост от различните ситуации, в които се намират.

Чрез разбирането на всеки един от 10-те типа лидерство и резултатите, които могат да се постигнат чрез него, можеш да избереш най-удачния лидерски стил за теб в конкретния момент.

Успех!


Прочети още


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Абонирай се за електронния ни бюлетин!

>
Success message!
Warning message!
Error message!